Starostwo Powiatowe w Siedlcach serdecznie zaprasza uczniów do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym “Bajki robotów”, inspirowanym twórczością Stanisława Lema.

Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej:

Ø  za zajęcie I miejsca – do kwoty 1500 zł – hulajnoga elektryczna,

Ø  za zajęcie II miejsca – do kwoty 500 zł – tablet,

Ø  za zajęcie III miejsca – do kwoty 250 zł – dron.

Sejm RP ustanowił 2021 Rokiem Stanisława Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science fiction na świecie, autora m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza. Jego książki przetłumaczono na ponad 40 języków, osiągnęły łączny nakład ponad 30 milionów egzemplarzy.

Aby upamiętnić pisarza oraz przybliżyć jego twórczość i sylwetkę, Powiat Siedlecki zaprasza do udziału w konkursie plastycznym.

W konkursie plastycznym „Bajki robotów” mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych zamieszkujący na terenie powiatu siedleckiego. Przedmiotem konkursu jest wykonanie w dowolnej technice artystycznej (rysunek, praca malarska, collage, grafika komputerowa) pracy inspirowanej dziełami literackimi Stanisława Lema w formacie nie mniejszym niż A3 i nie większym niż A2.
Termin złożenia prac upływa 28 Maja!
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Regulamin

Powiatowego Konkursu Plastycznego „BAJKI ROBOTÓW”

 

 • 1

Organizator

 1. Konkurs plastyczny pn.: „Bajki robotów” zwany dalej „Konkursem” jest przeprowadzany oraz organizowany przez Powiat Siedlecki, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Komórką odpowiedzialną za prawidłowy przebieg konkursu jest Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
 3. Sejm RP ustanowił rok 2021 Rokiem Lema. Konkurs jest organizowany z okazji setnej rocznicy urodzin pisarza.
 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Celem konkursu jest:.
 2. zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania biografii oraz dzieł polskiego futurysty Stanisława Lema,
 3. kształtowanie zamiłowania do nowoczesnej literatury, jaką jest fantastyka naukowa,
 4. rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży.
 5. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży mieszkających na terenie powiatu siedleckiego.
 6. Informacje na temat konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej powiatsiedlecki.pl i w mediach społecznościowych.
 • 3

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
 2. 1-3 klasa szkoły podstawowej;
 3. 4-6 klasa szkoły podstawowej;
 4. 7- 8 klasa szkoły podstawowej;
 5. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy inspirowanej dziełami literackimi Stanisława Lema, zgodnie z poniższymi założeniami:
 6. format pracy nie może być mniejszy niż A3 i nie większy niż A2;
 7. technika wykonania pracy dowolna np. rysunek, praca malarska, collage, grafika komputerowa;
 8. praca płaska, nie trójwymiarowa.
 9. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprezentowanymi na innych konkursach.
 10. Zgłaszane prace nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe.
 11. Każda praca powinna zawierać informację służącą identyfikacji autora pracy poprzez umieszczenie na pracy następujących danych: imię i nazwisko, nazwa szkoły, klasa.
 12. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
 13. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
 14. Uczestnicy Konkursu, którym nie przyznano nagrody lub wyróżnienia w Konkursie mogą odebrać swoje prace w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Po tym terminie prace nie będą przechowywane przez Organizatora i zostaną komisyjnie zniszczone.
 15. Pracę należy dostarczyć do  siedziby Organizatora: Kancelaria Ogólna – Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 ) i oświadczeniem (załącznik nr 2). Prace, do których nie załączono formularza zgłoszeniowego i oświadczenia, nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
 • 4

Nagrody

 1. Organizator Konkursu przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej z kategorii wiekowych w postaci rzeczowej.
 2. Organizator może przyznać wyróżnienia w Konkursie.
 3. Organizator może przyznać miejsca ex aequo.
 4. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają nagrody i dyplomy.
 5. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 6. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
 7. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie internetowej powiatsiedlecki.pl oraz w mediach społecznościowych.
 8. Prace można zgłaszać do Konkursu do dnia 28 maja 2021 r. włącznie.
 9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 06.2021 r.
 10. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o terminie uroczystego wręczenia nagród.
 • 5

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                             z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych o przysługujących prawach z tym związanych:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach jest Starosta Siedlecki, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce.
 • na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Siedlcach, a także przysługujących w związku           z powyższym uprawnień odpowiedzi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych Starostwa, pod adresem: iod@powiatsiedlecki.pl.
 • administrator danych osobowych – Starosta Siedlecki – przetwarza dane na podstawie udzielonej zgody.
 • dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej w pkt 3.
 • w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne  lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Siedleckim przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Starosta Siedlecki.
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,                           w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznych, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 • w związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy przetwarzania danych,
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie zachodzi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w Siedlcach danych osobowy, osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • 6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami opublikowany zostanie na stronie internetowej Powiatu Siedleckiego – powiatsiedlecki.pl.
 2. Pytania dotyczące konkursu można kierować do Organizatora drogą elektroniczną na adres mgromek@powiatsiedlecki.pl lub telefonicznie: 25 633 94 37.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania lub zakończenia Konkursu bez wręczania nagród.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora.

Starosta

                                                                                                                        Karol Tchórzewski