Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Kanonika Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim, ul. Szkolna 5, Radzików Wielki, 08-140 Mordy.

 2. Inspektor ochrony danych w Szkole Podstawowa im. Ks. Kanonika Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim jest dostępny pod adresem e-mail: iod.rodo@epoczta.pl

 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Ogólną podstawę przetwarzania danych osobowych może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a, c, g i i RODO. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 14 grudni 2016 r. Prawo oświatowe, ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz w aktach wykonawczych do w/w ustaw.

 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej im. Ks. Kanonika Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw;

 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim;

 3. w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 5 odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową im. Ks. Kanonika Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor.

 1. Dane osobowe przetwarzane przez przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady
  Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
  rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody także prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia danych osobowych.

 3. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 6. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

 

 

INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Ks. Kanonika Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim jest Pani Paulina Skrouba dostępna pod adresem e-mail: iod.rodo@epoczta.pl

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów krajowych.

                                                                                         Jolanta Wierzejska

                                                                                Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                              im. Ks. Kanonika Kazimierza Dymitrowicza

                                                                                    w Radzikowie Wielkim